• High quality photo's posters & EPSON prints
  • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities
  • High quality photo's posters & EPSON prints
  • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities

Panther 120 650cc. - 1966 England / ref. 1032

vanaf € 14,90

incl. btw, excl. levering

Beschrijving

MGL1237 DK - Panther 120 650cc. Sloper - 1966 – England / GB.


- Luchtgekoeld – Air cooled – Luftkühlung

- Enkele cilinder sloper – Single cylinder sloper – Einzelne Zylinder sloper

- Kickstarter & steps

- Stoterstang klepbediening – Push rods valve control – Druckstange für Steuerung Ventile


MCC TEXT – MG1237 DK - Panther M120 – 1966 GB. - Text: NL. / Eng. / D. / Fr.


Nederlands:

Panther M 120 - 27 pk 4500 toeren. - 4 versnellingen voet - topsnelheid ongeveer 120 km. - Cruise snelheid ongeveer 100 km. – 1966 - Engeland / GB.


Deze Panther M120 lijkt een motorfiets uit de jaren dertig, maar het bouwjaar is werkelijk 1966. Dat is niet verwonderlijk, want deze Panther M120 is een verdere ontwikkeling van de Panther M100, een motorfiets die in 1932 op de markt kwam en werd geproduceerd tot en met 1963. Men kan ook stellen dat de M120 een voortzetting was van de M100 met een iets grotere boring van 1 mm. en een iets grotere slag van 6 mm. resulterend in een 48 cc. grotere inhoud.


De M120 echt een motor van de jaren dertig in de stijl en met de kenmerken van die periode. Het belangrijkste kenmerk is de enkele cilinder onder een lichte hoek -in het Engels: ‘a gentle slope - wat de naam van het type verklaart: "een sloper". Wel iets anders dan de Nederlandse betekenis van een sloper. In grote lijnen is de M 100, met zijn motor en versnellingsbak afzonderlijk geconstrueerd en met het ‘sloper’ design, in dezelfde opzet als bijvoorbeeld een BSA S30 uit die tijd. Een belangrijk verschil is echter het gebruik van de motor in de Panther als onderdeel van het frame.

Gedurende deze levensduur van 41 jaar voor het model M100, zelfs verlengd met 4 jaar door de M120 tot 1966, waren er enkele veranderingen, zelfs voor deze behoudende firma. Eentje daarvan was de introductie van een Burman voetgeschakelde versnellingsbak in 1934 en een verbeterde smering voor het model van 1935. Deze Panther M100 type 1935, was het model waarmee twee dames, Miss Florence Blenkiron en Miss Teresa Wallach, een reis maakten van Londen naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Dat in een tijd waarin nog geen enkel ander motorvoertuig het Afrikaanse continent had overgestoken! Dit was zeker het bewijs dat deze, weliswaar voor de reis versterkte Panther, met zijn lage compressie ratio, laag vermogen en laagtoerige motor een betrouwbare motorfiets was. Omdat de fabriek nooit uitbundig vooruitstrevend was, werd pas in 1954 een schommelarm achterbrug geïntroduceerd.

In 1959 introduceerde de firma Phelon & Moore dit ‘nieuwe’ Panther M 120 model met veel onderdelen van de M 100, oftewel bijna een M100, maar dan met vergrote capaciteit. De Panthers waren altijd betaalbare en betrouwbare machines. De M120 had echter de reputatie iets minder betrouwbaar te zijn dan de M 100, met een neiging tot hoge koppelingsslijtage en problematische rollagers. Mogelijk veroorzaakt door het hogere koppel met de grotere slag. Vanwege het hoge koppel werden bijna alle Panthers gebruikt voor zijspanrijden.

Phelon & Moore was gevestigd sinds 1904, kwam vanaf 1962 in financiële problemen en produceerde de M120 nog tot het moment dat zij in 1966 zonder onderdelen kwamen te zitten. Onderdelen zoals de Burman versnellingsbakken, geïntroduceerd in 1934 werden zeldzaam en moesten soms gereviseerd worden uit oude voorraad vooraf montage. De M120 op de foto is dus een van de laatste Panthers.

Voor bijna elk Panther-probleem bestaat tegenwoordig een oplossing, wat ook niet verwonderlijk is voor een motorfiets die in de loop van meer dan vier decennia niet wezenlijk is veranderd. Daarom worden de modellen 100 en 120 tot vandaag de dag nog steeds gebruikt en onderhouden door een brede groep enthousiastelingen die niet bang zijn om hun handen vuil te maken. Niet slecht voor een machine die in wezen uit 1932 stamt.


Collectie Dijkstra Classics Heerde NL

English:

MCC TEXT Panther 120 -1966 - MG1237 DK

Panther M 120 – 27 pk 4500 rpm. – 4 gears foot - Top speed about 120 km / 80 mph. Cruise speed about 100 km. / 60 mph. - 1966 - Engeland / GB.


Looking at this Panther M120 it appears to be a motorcycle from the thirties, but it’s year of construction is really 1966. This appearance isn’t surprising, as this Panther M120 is a further devellopment of the Panther M100. Being a motorcycle that was introduced on the market in 1932 and was continued untill 1963. Or in essence, even a continuation of the M 100 with a slightly bigger bore of 1 mm. and a slightly more increased stroke of 6 mm. Resulting in a 48 cc. larger capacity.

Truly a bike of the thirties in style and design of the period. Main feature is the single cylinder under a slight angle (a gentle slope) which explains the name of the type: ‘a sloper’. By and large the M 100, with it’s engine and gearbox constucted as separated units and its sloper design, is made up at the same set-up of the era as for instance a BSA S30 of 1930. Main difference is the use of the sloping engine in the Panther as part of the frame.

During this life span of 41 years for the M100, even extending the life span with 4 more years by the M120 up to 1966, there where some changes, even for this conservative firm. Among those where the introduction of a Burman foot change gearbox in 1934 and improved lubrication for the 1935 model. This 1935 type M100 being the model with which two ladys; Miss Florence Blenkiron and Miss Teresa Wallach, undertook a journey from London to Capetown in South Africa. At a time when no other motor vehicle had yet crossed the African continent! Proving this reinforced Panther with its low compression ratio, low power output and low revving engine to be a reliable motorcyle. The factory never being exuberantly progressive, a swingarm was introduced as early as in 1954.

The Phelon & Moore company introduced the new Panther M 120 model in 1959 with a lot of components of the M 100 but with the enlarged capacity. This Panthers always have been affordable and reliable machines. The M120 though had a reputation for being somewhat less reliable than the M 100, with a tendancy for high clutch wear and problematic roller bearings. Probably caused by the higher torque achieved by the increased stroke. Due to their high torque engine almost all of the Panthers where used with side cars.

Phelon & Moore established since 1904 came into financial trouble from 1962 onwards and produced the M120 up to the moment they where out of supply parts in 1966. Parts such as the Burman gearboxes, introduced in 1934 became rare and had to be overhauled sometimes from old stock before assembly. The M120 in the picture is one of the last Panthers.

For almost every Pahther problem there is a solution nowadays, unsurprising for a bike that fundamentally didn’t change much during more than four decades. Therefore the Models 100 and 120 are today still being used and maintained by a wide spread of enthousiasts who aren’t afraid of getting their hands dirty. Not bad for a machine that in essence originates from 1932.


Collectie Dijkstra Classics Heerde NL


Deutsch:

Panther M 120 - 27 PS 4500 U/min. - 4-Gang-Fußschaltung - Höchstgeschwindigkeit ca. 120 km. - Reisegeschwindigkeit ca. 100 km. - 1966 - England / GB.


Diese Panther M120 sieht aus wie ein Motorrad aus den 1930er Jahren, aber in Wirklichkeit ist das Baujahr 1966. Das ist nicht verwunderlich, denn diese Panther M120 ist eine Weiterentwicklung der Panther M100, eines Motorrads, das 1932 auf den Markt kam und bis 1963 produziert wurde. Man könnte auch sagen, dass die M120 eine Fortsetzung der M100 war, mit einer etwas größeren Bohrung von 1 mm und einem etwas größeren Hub von 6 mm, was zu einem 48 cm³ größeren Hubraum führte.

Der M120 ist wirklich ein Motor der 1930er Jahre im Stil und mit den Merkmalen der damaligen Zeit. Das Hauptmerkmal ist der einzelne Zylinder in einem leichten Winkel - auf Englisch: 'a gentle slope' - was den Namen des Typs erklärt: 'a sloper'. Im Großen und Ganzen ist die M 100 mit ihrem separat konstruierten Motor und Getriebe und der Sloper"-Bauweise baugleich mit beispielsweise einer BSA S30 und manche Motorräder aus dieser Zeit. Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass der Motor bei der Panther als Teil des Rahmens verwendet wird.

Während der 41-jährigen Lebensdauer des Modells M100, die durch das Modell M120 sogar um vier Jahre bis 1966 verlängert wurde, gab es selbst für diese konservative Firma einige Veränderungen. Eine davon war die Einführung eines Burman-Getriebes mit Fußschaltung im Jahr 1934 und eine verbesserte Schmierung für das Modell von 1935. Der Panther M100 von 1935 war das Modell, mit dem zwei Damen, Miss Florence Blenkiron und Miss Teresa Wallach, eine Reise von London nach Kapstadt in Südafrika unternahmen. Dies zu einer Zeit, als noch kein anderes Kraftfahrzeug den afrikanischen Kontinent durchquert hatte! Ein Beweis dafür, dass dieser Panther, der für die Reise hier und da verstärkt wurde, mit seinem niedrigen Verdichtungsverhältnis, seiner geringen Leistung und seinem niedrig drehenden Motor ein zuverlässiges Motorrad war. Da die Fabrik nie übermäßig fortschrittlich war, wurde erst in 1954 eine Schwinge Arm hinter eingeführt.

1959 stellte die Firma Phelon & Moore das "neue" Modell Panther M 120 vor, das viele Teile des M 100 enthielt, also fast ein M 100, aber mit größerer Kapazität. Die Panther waren stets erschwingliche und zuverlässige Maschinen. Der M 120 hatte jedoch den Ruf, etwas weniger zuverlässig zu sein als der M 100, mit einer Tendenz zu hohem Kupplungsverschleiß und problematischen Rollenlagern. Möglicherweise wurde dies durch das höhere Drehmoment und den größeren Hub verursacht. Wegen des hohen Drehmoments wurden fast alle Panther für fahren mit Seitenwagen eingesetzt.

Phelon & Moore wurde 1904 gegründet und geriet ab 1962 in finanzielle Probleme und produzierte den M120, bis ihm 1966 die Teile ausgingen. Teile wie die 1934 eingeführten Burman-Getriebe wurden selten und mussten manchmal vor dem Einbau aus alten Beständen überholt werden. Der M120 auf dem Foto ist deswegen also einer der letzten Panther.


Für fast jedes Panther-Problem gibt es heute eine Lösung, was bei einem Motorrad, das sich in mehr als vier Jahrzehnten kaum verändert hat, auch kaum verwunderlich ist. Aus diesem Grund werden die Modelle 100 und 120 auch heute noch von einer Vielzahl von Enthusiasten verwendet und gewartet, die keine Angst haben, sich die Hände schmutzig zu machen. Nicht schlecht für eine Maschine, die im Wesentlichen aus dem Jahr 1932 stammt.


Collectie Dijkstra Classics Heerde NL


Francais:

Panther M 120 - 27 ch 4500 tr/min. - 4 vitesses au pied - vitesse de pointe environ 120 km. - Vitesse de croisière environ 100 km. – 1966 - Angleterre / Royaume-Uni.


Cette Panther M120 ressemble à une moto des années 30, mais l'année de construction est vraiment 1966. Ce n'est pas surprenant, car cette Panther M120 est un développement ultérieur de la Panther M100, une moto qui est arrivée sur le marché en 1932 et a été produite jusqu'à jusqu'en 1963 inclus. On peut également affirmer que le M120 était une continuation du M100 avec un alésage légèrement plus grand de 1 mm. et une course légèrement plus grande de 6 mm. résultant en un 48 cc. contenu en plus.


La M120 est vraiment une moto des années 1930 dans le style et avec les caractéristiques de cette période. La caractéristique principale est le cylindre unique en léger angle - en anglais : 'a soft slope' - ce qui explique le nom du type : "a sloper". D'une manière générale, la M 100, avec son moteur et sa boîte de vitesses construits séparément et avec la conception "sloper", est dans la même conception, par exemple, d’une BSA S30 ou beaucoup des types de cette époque. La principale différence, cependant, est l'utilisation du moteur du Panther dans le cadre.
Pendant cette durée de vie de 41 ans pour le modèle M100 et peut voire prolongée de 4 ans par le M120 jusqu'en 1966, il y a eu quelques changements même pour cette firme conservatrice. Quelques d'eux étaites l'introduction d'une boîte de vitesses à commande au pied Burman en 1934 et une lubrification améliorée pour le modèle 1935. Le Type 1935 Panther M100 était le modèle dans lequel deux dames, Mlle Florence Blenkiron et Mlle Teresa Wallach, ont voyagé de Londres à Cape Town. en Afrique du Sud. Cela à une époque où aucun autre véhicule à moteur n'avait traversé le continent Africain ! Preuve que cette Panther, renforcée ici quand même pour le voyage, avec son faible taux de compression, sa faible puissance et son moteur à bas régime, était une moto fiable. Parce que l'usine n'a jamais été extrêmement progressiste, un bras oscillant à bras oscillant n'a été introduit qu'en 1954.


En 1959, la société Phelon & Moore a présenté ce ‘nouveau’ modèle Panther M 120 avec de nombreuses pièces du M 100, ou peut- être presque un M100, mais avec une capacité agrandi. Les Panthers ont toujours été des machines abordables et fiables. Cependant, le M120 avait la réputation d'être un peu moins fiable que le M 100, avec une tendance à une usure élevée de l'embrayage et des roulements à rouleaux problématiques. Peut-être causé par le couple plus élevé avec la course plus grande. En raison du moteur avec une grande couple, presque tous les Panthers étaient utilisés pour la conduite en side-car.


Fondée en 1904, Phelon & Moore a rencontré des problèmes financiers à partir de 1962 et a produit le M120 jusqu'à ce qu'ils soient à court de pièces en 1966. Des pièces telles que les boîtes de vitesses Burman, introduites en 1934, sont devenues rares et ont parfois dû être révisées à partir d'anciens stocks avant d'être montées. Le M120 sur la photo est donc l'un des derniers Panther.


l existe aujourd'hui une solution à presque tous les problèmes de Panther, ce qui n'est guère surprenant pour une moto qui n'a pas beaucoup changé depuis plus de quatre décennies. C'est pourquoi les modèles 100 et 120 sont encore utilisés et entretenus aujourd'hui par un large éventail de passionnés qui n'ont pas peur de se salir les mains. Pas mal pour une machine qui date essentiellement de 1932.
Collection Dijkstra Classics Heerde NL