• High quality photo's posters & EPSON prints
  • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities
  • High quality photo's posters & EPSON prints
  • Photo of your bikes on location - inquire for possiblities

Norton 850 Commando Mk3 - 1975 England / ref. 1025

vanaf € 12,90

incl. btw, excl. levering

Beschrijving

MG_0008_2 WK - Norton 850 Commando - 1975 - England / GB.


Text: NL / Eng / D. / Fr.


Nederlands:


Norton 850 Commando – 828 cc Staande twin met onderliggende nokkenas – 58pk bij 5900 rpm – 1975 Engeland

De Norton 850 Commando was de laatste parallel twin geproduceerd door de Norton Motorcycle Company, in 1975 al opgenomen in de Norton Villiers Company. Het blok was een traditionele staande twin met stoterstangen en een onderliggende nokkenas. Het blok iets voorover gekanteld voor een ander uiterlijk en mogelijk ook een iets lager zwaartepunt. Het was in deze motor, vergroot tot 828 cc, het eindstadium van een doorontwikkeling van dit ontwerp uit eind jaren '40, eerder gemonteerd in de Norton Dominator en Atlas. Diezelfde doorontwikkeling en het steeds verder opboren van de cilinders tot een grotere inhoud, leidde ook tot trillingen. In de Commando serie is dat opgelost met het 'isolastic' systeem. In de basis een in rubber opgehangen blok en swingarm, zodat de trillingen van het blok geïsoleerd waren van frame en rijgedeelte. Dit bleek verbazend goed te werken, het 'isolastic' syteem werd zelfs gepatenteerd.

Met ongeveer 58 pk op 5900 toeren en een top van 180 km. was de Commando niet zo'n geweldenaar als dè superbike van dat moment, de Honda CB 750 met 67 pk op 8500 toeren. Echter, de Commando was een kleine 30 kg lichter, had meer koppel met zijn langere slag en had met zijn soepel afgegeven vermogen genoeg aan vier versnellingen. De Commando overtroefde de Triumph en BSA twins uit die periode en werd door het Britse blad MCN, nooit afkerig van een vleugje patriotisme, dan ook een aantal keer op rij verkozen tot de motorfiets van het jaar. Helemaal onterecht was dat niet want de Commando, met zijn soepel afgegeven vermogen had heel goede stuureigenschappen. Zodoende was het minder een machine om echt op zijn top te rijden, maar wel een soepele stuurfiets voor mooie bochtige wegen. Met dat door liefhebbers zo gewaardeeerde 'donkere' geluid van deze staande twin. Met net dat beetje meer karakter dan de Honda’s en gelijken van die tijd volgens diezelfde liefhebbers.

Het 1975 model was uitgerust met schijfremmen voor en achter en zelfs een startmotor. Vaak omschreven als meer ‘hulp bij het aantrappen’ dan als een echte startmotor. De versnellingsbak en het blok waren in de klassieke opbouw los van elkaar geconstrueerd en verbonden met een ketting. Die klassieke opbouw was ook te merken in de pogingen om vanaf de eerste blokken uit eind '40 olie verlies te beperken. Boze tongen beweren zelfs dat als er geen olie onder de motor ligt, er geen olie in het carter zit. Dat geschreven hebbende, is en blijft de Norton Commando een motorfiets waar een grote schare liefhebbers voor is. Die zelfs met nieuw te verkrijgen en soms ook verbeterde onderdelen hun fiets 'up to date' houden en er ongelofelijk veel plezier aan beleven.

Motorfiets in beeld: Collectie Willem Koppejan / Moto Classics KapelleEnglish:


Norton 850 Commando - 828cc Parrallel twin with underlying camshaft - 58hp at 5900 rpm - 1975 England


The Norton 850 Commando was the last parallel twin produced by the Norton Motorcycle Company, by then already incorporated into the Norton Villiers Company in 1975. The block was a traditional parrallel twin with pushrods and an underlying camshaft. The block tilted slightly forward for a different look and possibly a slightly lower centre of gravity. This engine, enlarged to 828cc, was the final stage of further development of this late 1940s design, previously fitted in the Norton Dominator and Atlas. That same development and the ever-increasing of the cylinders to a larger capacity also led to vibration. In the Commando series, this was solved with the 'isolastic' system. Basically, a rubber-suspended block and swingarm, so that the block's vibrations were isolated from frame and chassis. This proved to work amazingly well, the 'isolastic' system was even patented.


With about 58 bhp at 5900 rpm and a top speed of 180 km, the Commando was not as powerful as the superbike of the time, the Honda CB 750 with 67 bhp at 8500 rpm. However, the Commando was just under 30 kg lighter, had more torque with its longer stroke and, with its smoothly delivered power, four gears where enough. The Commando outclassed the Triumph and BSA twins of the period and was therefore voted motorbike of the year by British magazine MCN several times in a row, never averse to a touch of patriotism. This was not entirely unjustified as the Commando, with its smoothly delivered power, had very good handling characteristics. So it was less a machine to really ride at its peak, but more of a smooth steering bike for nice twisty roads. Accompanied with that heavy thumping noise of this upright twin, so very much apprieciated by enthousiast. With that slight touch more of caracter than the Honda’s and the likes of that time, according to those same enthousiasts.


The 1975 model was equipped with disc brakes front and rear and even a starter motor. Often described as more of an 'aid to cranking' than an actual starter motor. The gearbox and engine were constructed separately in the classic construction and connected by a chain as primary drive. This classic construction was also evident in the attempts to reduce oil loss from the first late '40s blocks onwards. Angry tongues even claim that if there is no oil under the engine, there is no oil in the crankcase. Having written that, the Norton Commando is and will remain a motorbike that has a large fan base. Who, even with newly available and sometimes improved parts, keep their bike 'up to date' and have incredible fun with those.


Motorcycle in the image: Collection Willem Koppejan / Moto Classics Kapelle NL.Deutsch:


Norton 850 Commando - 828ccm Standing Twin mit untenliegender Nockenwelle - 58hp bei 5900 U/min - 1975 England


Die Norton 850 Commando war der letzte von der Norton Motorcycle Company hergestellte Parallel-Twin, der 1975 schon in die Norton Villiers Company integriert war. Der Motorblock war ein traditioneller aufrechter Twin mit Stößelstangen und einer darunter liegenden Nockenwelle. Der Motorblock war leicht nach vorne geneigt, um ein anderes Aussehen und möglicherweise einen etwas niedrigeren Schwerpunkt zu erreichen. Dieser auf 828 cm³ vergrößerte Motor war die letzte Stufe einer Weiterentwicklung dieser Konstruktion aus den späten 1940er Jahren, die zuvor in der Norton Dominator und Atlas eingebaut war. Dieselbe Weiterentwicklung und die immer größere Aufbohrung der Zylinder auf einen größeren Hubraum führten auch zu Vibrationen. Bei der Commando-Baureihe wurde dieses Problem mit dem "Isolastic"-System gelöst. Im Grunde handelt es sich dabei um einen gummigefederten Motorblock und eine Schwinge, so dass die Vibrationen des Blocks vom Rahmen und Chassis isoliert wurden. Dies erwies sich als sehr gut funktionierend, das "Isolastic"-System wurde sogar patentiert.


Mit ca. 58 PS bei 5900 U/min und einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km war die Commando nicht so ein Ungetüm wie das damalige Superbike, die Honda CB 750 mit 67 PS bei 8500 U/min. Allerdings war die Commando knapp 30 kg leichter, hatte durch den längeren Hub mehr Drehmoment und kam mit ihrer gleichmäßig abgegebenen Leistung mit vier Gängen aus. Die Commando übertrumpfte die Triumph- und BSA-Twins der damaligen Zeit und wurde deshalb von der britischen Zeitschrift MCN, die einem Hauch von Patriotismus nie abgeneigt war, mehrmals hintereinander zum Motorrad des Jahres gewählt. Nicht ganz zu Unrecht, denn die Commando hatte mit ihrer gleichmäßigen Kraftentfaltung auch sehr gute Fahreigenschaften. Sie war also weniger eine Maschine, mit der man wirklich auf Hochtouren fahren konnte, sondern ein leichtgängiges Motorrad für schöne, kurvige Straßen. Mit dem von Enthusiasten geschätzten "dunklen" Klang dieses aufrechten Twin. Mit etwas mehr Charakter als die Hondas und andere Maschinen der damaligen Zeit, so die Meinung dieser Enthusiasten.


Das Modell von 1975 war mit Scheibenbremsen vorne und hinten und sogar mit einem Anlasser ausgestattet. Oft wird er eher als "Anfahrhilfe" denn als echter Anlasser bezeichnet. Getriebe und Motor waren in klassischer Bauweise getrennt aufgebaut und durch eine Kette verbunden. Diese klassische Bauweise zeigte sich auch in den Versuchen, den Ölverlust der ersten Blöcke ab den späten 40er Jahren zu reduzieren. Böse Zungen behaupten sogar, wenn kein Öl unter dem Motor ist, ist auch kein Öl im Kurbelgehäuse. Dennoch ist und bleibt die Norton Commando ein Motorrad, das eine große Fangemeinde hat. Die auch mit neu erhältlichen und manchmal verbesserten Teilen ihr Motorrad 'up to date' halten und unglaublich viel Freude daran haben.


Motorräd in Bild: Willem Koppejan Sammlung / Moto Classics Kapelle NL.Francais:


Norton 850 Commando 828 cc. - 1975


Bicylindre parallèle avec arbre à cames sous-jacent - 58hp at 5900 rpm - 1975 England


La Norton 850 Commando était le dernier bicylindre parallèle produit par la Norton Motorcycle Company, a ce moment la déjà incorporée dans la Norton Villiers Company en 1975. Le bloc était un bicylindre droit traditionnel avec des poussoirs et un arbre à cames sous-jacent. Le bloc était légèrement incliné vers l'avant pour un look différent et peut-être un centre de gravité légèrement plus bas. Ce moteur, élargi à 828 cm3, était l'étape finale d'un développement plus poussé de ce modèle de la fin des années 1940, qui équipait auparavant les Norton Dominator et Atlas. Cette même évolution et le perçage toujours plus important des cylindres pour obtenir une plus grande capacité ont également dévellopé des vibrations. Dans la série Commando, ce problème a été résolu grâce au système "isolastic". Il s'agit essentiellement du moteur et le bras de pivotage suspendus par du caoutchouc, de sorte que les vibrations du bloc sont isolées du cadre et du châssis. Ce système s'est avéré extrêmement efficace et était même fait l'objet d'un brevet.


Avec environ 58 ch à 5900 tr/min et une vitesse de pointe de 180 km, la Commando n'avait pas le pouvoir ‘colossale’ que la superbike de l'époque, la Honda CB 750, qui développait 67 ch à 8500 tr/min. Quandmême la Commando était un peu moins de 30 kg plus légère, avait plus de couple grâce à sa course plus longue des pistons et, grâce à sa puissance délivrée en douceur, avait assez de quatre vitesses. La Commando a surpassé les bicylindres Triumph et BSA de l'époque et avait donc été élue plusieurs fois de suite moto de l'année par le magazine britannique MCN, qui n'hésite pas à faire preuve d'un peu de patriotisme. Ce n'était pas tout à fait injustifié car la Commando, avec sa puissance délivrée en douceur, avait de très bonnes caractéristiques de maniabilité. Il s'agissait donc moins d'une machine à piloter au maximum de ses capacités que d'une moto à la direction souple pour les routes sinueuses. Avec le son "sombre" de ce bicylindre droit, apprécié des enthousiastes. Avec juste un peu plus de caractère que les Honda et leurs homologues de l'époque, selon ces mêmes passionnés.


Le modèle 1975 était équipé de freins à disque à l'avant et à l'arrière et même d'un démarreur. Souvent décrit comme une "aide au démarrage" plutôt qu'un véritable moteur de démarrage. La boîte de vitesses et le moteur étaient construits séparément, de manière classique, et reliés par une chaîne. Cette construction classique se retrouve également dans les tentatives de réduction des pertes d'huile des premiers blocs à partir de la fin des années 40. Des esprits chagrins ont même affirmé que s'il n'y a pas d'huile sous le moteur, il n'y a pas d'huile dans le carter. Cela dit, la Norton Commando est et restera une moto qui compte un grand nombre de fans. Ceux-ci, même avec les nouvelles pièces disponibles et parfois améliorées, gardent leur moto "à jour" et l'apprécient énormément.


La moto dans l’image : Collection Willem Koppejan / Moto Classics Kapelle NL